nowes - o nas

Czym jest ekonomia społeczna?

Ekonomia społeczna to uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego. Pomaga zapobiegać wykluczeniu społecznemu poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (takich jak np. usługi opiekuńcze.)

Integracja zawodowa i społeczna

Świadczenie usług społecznych

Tworzenie nowych miejsc pracy

Przyłącz się do nas

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Dzierzgoniu funkcjonuje od 01.03.2019r. Prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu (Partner Wiodący) działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku na podstawie akredytacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 01.03.2019 r. nr DES.III.7421.4.2019.KG.
Jako akredytowany Ośrodek udzielamy kompleksowego wsparcia w obszarze realizowanego projektu pn.: „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działania 6.3 Ekonomia społecznej, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej. Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwiślański Województwa Pomorskiego, w skład którego wchodzą powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski. Biuro projektowe mieści się w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu, ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń, tel. 55 276 25 70 oraz 692 134 082

Koordynator Projektu

Katarzyna Skibniewska

Koordynatorka Projektu

tel. +48 (55) 276 25 70                    

e-mail: kcoghen_rti@dzierzgon.com.pl

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Ekonomia Menadżerska w Wyższej Szkole Gospodarki oraz studia licencjackie na kierunku Zarządzanie i marketing w Szkole Wyższej im B. Jańskiego, a także studia podyplomowe Doradztwo zawodowe z elementami coachingu w Wyższej Szkole Bankowej oraz Przygotowanie Pedagogiczne w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Od 2006 roku zatrudniona w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A, początkowo na stanowisku Doradca ds. MSP i programów pomocowych, obecnie na stanowisku Specjalista ds. przedsiębiorczości. Od początku zatrudnienia odpowiedzialna za aplikowanie o środki na realizację działań statutowych Spółki, koordynację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz doradztwo dla MSP. Przez ostatnie 12 lat koordynowała liczne projekty współfinansowane ze środków unijnych, gdzie była odpowiedzialna za całościowe wdrażanie projektów, koordynację szkoleń, doradztwa i staży, przeprowadzenie procedur zamówień, monitoring wskaźników i rezultatów oraz ich rozliczenie, w tym sprawozdawczość i sporządzanie wniosków o płatność. Od 2015 zajmuje się również udzielaniem i obsługą pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przy  Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. Podczas pracy w RTI ukończyła wiele kursów i szkoleń. Przeprowadziła również szkolenia, głównie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Od roku 2013 w ramach obowiązków służbowych prowadzi poradnictwo zawodowe w postaci zajęć indywidualnych i grupowych.

Dyrektor Finansowy

Wioleta Fil

Dyrektorka finansowa

E- mail: wfil_rti@dzierzgon.com.pl

Po ukończeniu Liceum Ekonomicznego w 2000 r. ścieżkę zawodową rozpoczęła stażem w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu na stanowisku referent rozliczeniowy. W latach 2002-2006 pracowała w Powiatowym Urzędzie Pracy w dziale księgowości. W 2005 r. ukończyła studia licencjackie na Wydziale Administracja Publiczna w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej, z zakresu Rachunkowości i Finansów. Od 2007 roku związana z Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym S.A. w Dzierzgoniu. W ramach zawartej umowy rozpoczęła pracę na stanowisku księgowej. W związku z realizowanymi projektami, finansowanymi ze środków UE, zajmowała się ich rozliczaniem oraz sporządzaniem wniosków o płatność. W latach 2011 – 2017 powołana na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych, jednocześnie w dalszym ciągu wykonując zadania księgowej. Od sierpnia 2017 roku, objęła stanowisko Głównej Księgowej oraz Prokurenta. W latach 2011 – 2016 powstało wiele stowarzyszeń działających na rzecz lokalnej społeczności i przedsiębiorczości. Pomagała w stawianiu pierwszych kroków odnośnie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości. Udzielała porad odnośnie rozliczania projektów realizowanych przez stowarzyszenia.

Koordynator merytoryczny

Małgorzata Święcka

Małgorzata Święcka

Koordynator merytoryczny

tel. 506 500 253     

e-mail: m.swiecka@nowes.pl

Trenerka, pedagog, job-coach, animator. Autorka i realizatorka projektów sektora ekonomii społecznej, aktywizacji zawodowej oraz programów przeciwdziałania przemocy i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gmin. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  Organizację Pomocy Społecznej w Wyższej Szkole Administracji w Szczecinie oraz Akademię Trenera Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Posiada 10 letnie doświadczenie w  pracy w systemie pomocy społecznej, gdzie będąc  pracownikiem socjalnym i kierownikiem ośrodka realizowała wiele działań animacyjnych dla społeczności lokalnej, w tym Program Aktywności Lokalnej. Zaplanowała działania reintegracyjne i aktywizacji zawodowej dla podopiecznych GOPS. W ramach Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji POKL współpracowała z Warszawskim CAL , Garncarnią, kierowała działaniami animacyjno- spółdzielczymi w rejonie. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju ”Perspektywa” , Członek Rady Partnerstwa na rzecz Rozwoju Powiatu Malborskiego oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania w Nowym Dworze Gdańskim. Promowała PES i ruch Kooperatywy Spożywczej podczas targów i imprez gminnych oraz wśród przyjaciół. Promuje kształcenie ustawiczne. Od 5 lat prowadzi firmę szkoleniowo-usługową AGMIKA Małgorzata Święcka.

Animator lokalny 

U animatorów lokalnych:

  • uzyskają Państwo informacje dotyczące Ekonomii Społecznej
  • zapoznają się Państwo z naszą BEZPŁATNĄ ofertą
  • otrzymają Państwo wzory dokumentów, które po wypełnieniu uprawniają do skorzystania z oferowanego wsparcia przez NOWES

Doradca Kluczowy i Animator

Z Doradcami Kluczowymi będziecie Państwo pracować nad profesjonalizacją działań, tworzeniem lub / i rozwojem PES i PS.
Małgorzata Duda vel Dudzińska

Małgorzata Duda vel Dudzińska

Doradczyni Kluczowa i Animator

tel. 697 258 212 

e-mail: m.cherek@nowes.pl

Politolog, mgr administracji z 12-letnim stażem pracy w samorządzie gminnym w Gminie Osiek. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie Profesjonalista OWES. Ukończyła liczne kursy podwyższające kompetencje zawodowe. Alumn XI edycji Programu Liderzy PAFW realizowanego przez Fundację Szkoła Liderów. Z projektami społecznymi i organizacjami pozarządowymi związana od 2003 roku. Pomysłodawczyni i inicjatorka szeregu projektów i działań aktywizujących lokalną społeczność oraz podnoszących świadomość jako społeczeństwa obywatelskiego Gminy Osiek. Współinicjatorka powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Osiek. Przedstawiciel organizacji pozarządowych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego III kadencji. Od 2007 r. zaangażowana w działalność Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, gdzie była również Członkiem Zarządu w latach 2014 -2018. W latach 2014 – 2016 Sekretarz Zarządu OSP Osiek. W życiu prywatnym jak i zawodowym kieruje się mottem: „Potykając się, można zajść daleko. Nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.” (J. W. Goethe)

Patrycja Bloch-Majewska

Doradczyni Kluczowa

tel. +48 (55) 276 25 70

e-mail: p.bloch-majewska@nowes.pl

Absolwentka Wydziału Biologii na Uniwersytecie Gdańskim, a z zawodu technik weterynarii. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowa na WSB w Gdańsku na kierunku „Rachunkowość i controlling finansowy”, jak również studia podyplomowe na kierunku „Doradca biznesowy” i „Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych dla doradców i animatorów” na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W latach 2007-2012 pracowała w Wirtualnej Polsce SA w Dziale Obsługi Klienta. Podczas pięcioletniej pracy uczestniczyła w realizacji m.in. projektu telefonii mobilnej WP-MOBI, współtworzyła projekt Bezpieczne Dziecko w Sieci oraz brała udział we wdrażaniu nowych serwisów internetowych. W latach 2010-2012 po odbytym stażu zawodowy w trójmiejskiej przychodni weterynaryjnej kontynuowała tam prace jako wolontariusz oraz współpracowała z fundacjami działającymi na rzecz zwierząt (pozyskiwanie środków finansowych). Od 2013 roku jest związana z działalnością na rzecz lokalnej społeczności i przedsiębiorczości w ramach pracy dla Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu. Realizowała wiele projektów finansowanych ze środków UE mających na celu m.in. aktywizację społeczną i/lub zawodową osób z grup wykluczonych (osoby z niepełnosprawnością, bezrobotni). Pracowała w nich jako koordynator, odpowiedzialny za ich realizację oraz rozliczenia finansowe. Była doradcąw Funduszu Pożyczkowym i Funduszu Poręczeń Wzajemnych – Kredytowych działającym w RTI S.A. Przygodę z ekonomia społeczną formalnie rozpoczęła w latach 2013-2014 kiedy ukończyła Szkołę Menadżerów Ekonomii Społecznej. Wcześniej współpracowała ze stowarzyszeniami działającymi lokalnie na terenie gminy Dzierzgoń. Uczestniczyła w działaniach mających na celu utworzenia podmiotu biznesowego – został zainicjowany pomysł, produkcja zdrowej żywności (docelowo certyfikowanej jakością UE) oraz jej sprzedaży na rynku lokalnym i w gminach ościennych oraz w Trójmieście. W tym czasie uczestniczyła w działaniach animacyjnych i doradczych OWES Dobra Robota (szkolenia, konferencje, spotkania indywidualne). Prywatnie od dziesięciu lat wspiera rodzinną działalność gospodarczą. Od siedmiu lat jest związana nieformalnie z Fundacją Zwierzętom w Potrzebie, Ośrodkiem Okresowej Rehabilitacji Zwierząt – pozyskuje środki na funkcjonowanie placówki, jest odpowiedzialna za całościową realizację (od napisania wniosku po jego rozliczenie) projektów dofinansowanych z funduszy państwowych oraz unijnych.

Asystentka Koordynatora Merytorycznego ds. Wsparcia Doradczego

Monika Liszewska

tel. 609 982 299

e-mail: m.liszewska@nowes.pl

W roku 2013 ukończyła studia licencjackie na kierunku administracja, a w roku 2017 studia magisterskie na kierunku zarządzanie spec. menadżer na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2009 r. związana z firmą P.W. Asteri, działającą pod szyldem „Cukiernia Sowa”. Przechodziła przez wszystkie szczeble stanowisk pracy, osiągając docelowo stanowisko menadżera. Odpowiadała za organizację procesu rekrutacji  pracowników, organizowała oraz przeprowadzała szkolenia wewnętrzne oraz współtworzyła harmonogram organizacji szkoleń wyjazdowych. Od 2016 prowadzi gospodarstwo rolne, w którym zajmuje się głównie ekologiczną uprawą warzyw bez certyfikacji. W ramach pracy w gospodarstwie organizuje i prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu przetwórstwa warzyw i owoców dla okolicznych mieszkańców oraz zorganizowanych grup a także tworzy harmonogram pracy w gospodarstwie. W 2019 r. rozpoczęła współpracę z Fundacją „Vicani”, mającą swoją siedzibę w Mikołajkach Pomorskich, której misją jest edukacja i pomoc kobietom z małych miejscowości. Uczestniczy w organizacji spotkań, szkoleń i warsztatów. W 2020 roku podjęła pracę jako terapeuta społeczny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, po uprzednim wolontariacie zarówno w MOPS Dzierzgoń jak i Dzierzgońskim Ośrodku Kultury. W ramach projektu pt. „Integracja – Aktywizacja – Praca” pracuje z osobami pozostającymi bez pracy zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W RTI S.A. pracuje od listopada 2020r.

Specjalistki ds. Monitoringu, Informacji i Promocji PS/PES

Adelina Turo-Podbereżny

Adelina Turo-Podbereżny

tel. 668 956 605   e-mail: a.turo@nowes.pl

Od 11 lat związana z realizacją projektów unijnych z ramienia samorządu jak i organizacji pozarządowych. Jako kierownik, koordynator projektów zrealizowała projekty społeczne na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych, osób niepełnosprawnych, pozostających lub opuszczających pieczę zastępczą oraz edukacyjne obejmujące staże, szkolenia, stypendia wizyty studyjne, organizację targów edukacyjnych oraz edukacyjne wyjazdy zagraniczne z projektów Erasmus + dla uczniów i kadry nauczycielskiej, samorządowej. Posiada doświadczenie przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Malborskim-jako pracownik przy projekcie. We wszystkich wyżej wymienionych projektach prowadziła działania promocyjne, informacyjne, monitorujące i ewaluacyjne.

Założycielka Zagrody Edukacyjnej Inny Świat organizującej zajęcia edukacyjne oraz rekreacyjne w asyście zwierząt, skierowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych na wsi. Instruktor jazdy konnej.

Ukończyła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na kierunku socjologia oraz Wyższą Szkołę Gospodarski w Bydgoszczy na kierunku animacja i organizacja imprez.

Typ społecznika, udzielającego się w Stowarzyszeniu Malborskie Morsy, w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jako wolontariusz w szeregach Pokojowego Patrolu aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym miasta Malborka, inicjując imprezy charytatywne, festyny, imprezy okolicznościowe.

Prywatnie, matka 3 dzieci, miłośniczka zwierząt uprawiająca hobbystycznie rekreacyjną jazdę konną, pasjonata podróży na Syberię, w wolnym czasie spełniająca się jako pilot wycieczek.

Kadra Pomocnicza

Emilia Kania

Księgowa

E-mail: ekawka_rti@dzierzgon.com.pl

Ukończyła studia magisterskie z zakresu Finansów i Rachunkowości o specjalizacji Podatki i Doradztwo Podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, a także studia podyplomowe z zakresu Rachunkowość i Finanse oraz  prawno-menedżerskie na Politechnice Gdańskiej. W latach 2010-2012 odbyła staż w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. na stanowisku Asystent do spraw księgowości. Od 2012 pracuje na stanowisku Księgowy. W związku z realizowanymi projektami, finansowanymi ze środków UE, zajmuje się rozliczeniem oraz sporządzaniem wniosków o płatność, analizą budżetu realizowanych projektów. Odbyła szereg szkoleń: Księgowość z obsługą komputerowego programu księgowego, Jak przygotować się do prawidłowej realizacji projektu EFS, Logika projektowa, Generator Wniosków Aplikacyjnych- zajęcia praktyczne, Finanse dla niefinansistów, Podatek PIT, szkolenie PŁATNIK, Analiza finansowo- ekonomiczna przedsiębiorcy pod kątem oceny ryzyka pożyczkowego, Prawne i organizacyjne aspekty zatrudniania cudzoziemców. Na przełomie lat 2011-2016 na rynku lokalnym powstało wiele stowarzyszeń działających  na rzecz rozwoju  i przedsiębiorczości oraz na rzecz społecznej integracji. Jako księgowa na umowie wolontariatu udzielała porad prawidłowego i rzetelnego rozliczenia projektów realizowanych przez stowarzyszenia. W roku 2011 przy RTI S.A. powstało Stowarzyszenie „Aktywni w powiecie Sztumskim”, w którym była członkiem.

Beata Rac

Specjalistka ds. Zamówień Publicznych

E-mail: brac_rti@dzierzgon.com.pl

Technik ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość. W 2007 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na kierunku prawo. W kolejnych latach ukończyła studia podyplomowe: „Windykacja i Zarządzanie Wierzytelnościami“ w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, „Doradztwo Zawodowe z elementami Coachingu“ w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, „Zamówienia Publiczne“ Uniwersytet Gdański, „Doradca biznesowy“ oraz „Profesjonalista OWES – kluczowe kompetencje doradców i animatorów“ w Wyższej Szkole Ekonomii I Innowacji w Lublinie. Od roku 2008 związana z rozwojem przedsiębiorczości oraz realizacją projektów unijnych. Zatrudniona na stanowisku Doradca ds. MSP. w zakresie administracyjnych aspektów zakładania, prowadzenia, zawieszania i zamykania działalności gospodarczej, zatrudniania, rozwoju zasobów ludzkich, ochrony interesów klientów i konsumentów oraz prawa zamówień publicznych. Od roku 2018 specjalista ds. prawnych odpowiedzialna za prowadzenie postępowań windykacyjnych, prowadzenie doradztwa w zakresie przedsiębiorczości (konsultacja pomysłu biznesowego, sporządzanie biznesplanu, asysta przy rejestracji firmy), obsługę merytoryczną poręczeń wadium i należytego wykonania umowy, opracowywanie dokumentacji przetargowej oraz aktywny udział w procesie ofertowym a także monitorowaniu postępowań przetargowych. Ponadto Członek Komisji Oceny Biznesplanów, wniosków o wsparcie, wniosków o udzielenie poręczenia. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej, kadr i płac, podatków i rachunkowości, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych, rozliczania sprawozdawczości i kontroli projektów dofinansowanych z funduszy europejskich.

Kadra Specjalistyczna/ Ekspercka

Skip to content