nowes - o nas

Czym jest ekonomia społeczna?

Ekonomia społeczna to uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego. Pomaga zapobiegać wykluczeniu społecznemu poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (takich jak np. usługi opiekuńcze.)

Integracja zawodowa i społeczna

Świadczenie usług społecznych

Tworzenie nowych miejsc pracy

Przyłącz się do nas

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Dzierzgoniu funkcjonuje od 01.03.2019r. Prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu (Partner Wiodący) działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku na podstawie akredytacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 01.03.2019 r. nr DES.III.7421.4.2019.KG.
Jako akredytowany Ośrodek udzielamy kompleksowego wsparcia w obszarze realizowanego projektu pn.: „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działania 6.3 Ekonomia społecznej, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej. Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwiślański Województwa Pomorskiego, w skład którego wchodzą powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski. Biuro projektowe mieści się w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu, ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń, tel. 55 276 25 70 oraz 692 134 082

Koordynator Projektu

Katarzyna Skibniewska

Koordynatorka Projektu

tel. +48 (55) 276 25 70                    

e-mail: kcoghen_rti@dzierzgon.com.pl

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Ekonomia Menadżerska w Wyższej Szkole Gospodarki oraz studia licencjackie na kierunku Zarządzanie i marketing w Szkole Wyższej im B. Jańskiego, a także studia podyplomowe Doradztwo zawodowe z elementami coachingu w Wyższej Szkole Bankowej oraz Przygotowanie Pedagogiczne w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Od 2006 roku zatrudniona w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A, początkowo na stanowisku Doradca ds. MSP i programów pomocowych, obecnie na stanowisku Specjalista ds. przedsiębiorczości. Od początku zatrudnienia odpowiedzialna za aplikowanie o środki na realizację działań statutowych Spółki, koordynację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz doradztwo dla MSP. Przez ostatnie 12 lat koordynowała liczne projekty współfinansowane ze środków unijnych, gdzie była odpowiedzialna za całościowe wdrażanie projektów, koordynację szkoleń, doradztwa i staży, przeprowadzenie procedur zamówień, monitoring wskaźników i rezultatów oraz ich rozliczenie, w tym sprawozdawczość i sporządzanie wniosków o płatność. Od 2015 zajmuje się również udzielaniem i obsługą pożyczek w ramach Funduszu Pożyczkowego prowadzonego przy  Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. Podczas pracy w RTI ukończyła wiele kursów i szkoleń. Przeprowadziła również szkolenia, głównie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Od roku 2013 w ramach obowiązków służbowych prowadzi poradnictwo zawodowe w postaci zajęć indywidualnych i grupowych.

Dyrektor Finansowy

Wioleta Fil

Dyrektorka finansowa

E- mail: wfil_rti@dzierzgon.com.pl

Po ukończeniu Liceum Ekonomicznego w 2000 r. ścieżkę zawodową rozpoczęła stażem w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu na stanowisku referent rozliczeniowy. W latach 2002-2006 pracowała w Powiatowym Urzędzie Pracy w dziale księgowości. W 2005 r. ukończyła studia licencjackie na Wydziale Administracja Publiczna w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Ponadto ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej, z zakresu Rachunkowości i Finansów. Od 2007 roku związana z Regionalnym Towarzystwem Inwestycyjnym S.A. w Dzierzgoniu. W ramach zawartej umowy rozpoczęła pracę na stanowisku księgowej. W związku z realizowanymi projektami, finansowanymi ze środków UE, zajmowała się ich rozliczaniem oraz sporządzaniem wniosków o płatność. W latach 2011 – 2017 powołana na stanowisko Członka Zarządu – dyrektora ds. finansowych, jednocześnie w dalszym ciągu wykonując zadania księgowej. Od sierpnia 2017 roku, objęła stanowisko Głównej Księgowej oraz Prokurenta. W latach 2011 – 2016 powstało wiele stowarzyszeń działających na rzecz lokalnej społeczności i przedsiębiorczości. Pomagała w stawianiu pierwszych kroków odnośnie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości. Udzielała porad odnośnie rozliczania projektów realizowanych przez stowarzyszenia.

Koordynator merytoryczny

Małgorzata Święcka

Małgorzata Święcka

Koordynator merytoryczny

tel. 506 500 253     

e-mail: m.swiecka@nowes.pl

Trenerka, pedagog, job-coach, animator. Autorka i realizatorka projektów sektora ekonomii społecznej, aktywizacji zawodowej oraz programów przeciwdziałania przemocy i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gmin. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  Organizację Pomocy Społecznej w Wyższej Szkole Administracji w Szczecinie oraz Akademię Trenera Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Posiada 10 letnie doświadczenie w  pracy w systemie pomocy społecznej, gdzie będąc  pracownikiem socjalnym i kierownikiem ośrodka realizowała wiele działań animacyjnych dla społeczności lokalnej, w tym Program Aktywności Lokalnej. Zaplanowała działania reintegracyjne i aktywizacji zawodowej dla podopiecznych GOPS. W ramach Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji POKL współpracowała z Warszawskim CAL , Garncarnią, kierowała działaniami animacyjno- spółdzielczymi w rejonie. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju ”Perspektywa” , Członek Rady Partnerstwa na rzecz Rozwoju Powiatu Malborskiego oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania w Nowym Dworze Gdańskim. Promowała PES i ruch Kooperatywy Spożywczej podczas targów i imprez gminnych oraz wśród przyjaciół. Promuje kształcenie ustawiczne. Od 5 lat prowadzi firmę szkoleniowo-usługową AGMIKA Małgorzata Święcka.

Animator lokalny 

U animatorów lokalnych:

  • uzyskają Państwo informacje dotyczące Ekonomii Społecznej
  • zapoznają się Państwo z naszą BEZPŁATNĄ ofertą
  • otrzymają Państwo wzory dokumentów, które po wypełnieniu uprawniają do skorzystania z oferowanego wsparcia przez NOWES

Doradca Kluczowy i Animator

Z Doradcami Kluczowymi będziecie Państwo pracować nad profesjonalizacją działań, tworzeniem lub / i rozwojem PES i PS.
Małgorzata Duda vel Dudzińska

Małgorzata Duda vel Dudzińska

Doradczyni Kluczowa i Animator

tel. 697 258 212 

e-mail: m.cherek@nowes.pl

Politolog, mgr administracji z 12-letnim stażem pracy w samorządzie gminnym w Gminie Osiek. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie Profesjonalista OWES. Ukończyła liczne kursy podwyższające kompetencje zawodowe. Alumn XI edycji Programu Liderzy PAFW realizowanego przez Fundację Szkoła Liderów. Z projektami społecznymi i organizacjami pozarządowymi związana od 2003 roku. Pomysłodawczyni i inicjatorka szeregu projektów i działań aktywizujących lokalną społeczność oraz podnoszących świadomość jako społeczeństwa obywatelskiego Gminy Osiek. Współinicjatorka powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Osiek. Przedstawiciel organizacji pozarządowych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego III kadencji. Od 2007 r. zaangażowana w działalność Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, gdzie była również Członkiem Zarządu w latach 2014 -2018. W latach 2014 – 2016 Sekretarz Zarządu OSP Osiek. W życiu prywatnym jak i zawodowym kieruje się mottem: „Potykając się, można zajść daleko. Nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.” (J. W. Goethe)

Patrycja Bloch-Majewska

Doradczyni Kluczowa

tel. +48 (55) 276 25 70

e-mail: p.bloch-majewska@nowes.pl

Absolwentka Wydziału Biologii na Uniwersytecie Gdańskim, a z zawodu technik weterynarii. W 2019 roku ukończyła studia podyplomowa na WSB w Gdańsku na kierunku „Rachunkowość i controlling finansowy”, jak również studia podyplomowe na kierunku „Doradca biznesowy” i „Profesjonalista OWES – szkolenie z zakresu kompetencji kluczowych dla doradców i animatorów” na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W latach 2007-2012 pracowała w Wirtualnej Polsce SA w Dziale Obsługi Klienta. Podczas pięcioletniej pracy uczestniczyła w realizacji m.in. projektu telefonii mobilnej WP-MOBI, współtworzyła projekt Bezpieczne Dziecko w Sieci oraz brała udział we wdrażaniu nowych serwisów internetowych. W latach 2010-2012 po odbytym stażu zawodowy w trójmiejskiej przychodni weterynaryjnej kontynuowała tam prace jako wolontariusz oraz współpracowała z fundacjami działającymi na rzecz zwierząt (pozyskiwanie środków finansowych). Od 2013 roku jest związana z działalnością na rzecz lokalnej społeczności i przedsiębiorczości w ramach pracy dla Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu. Realizowała wiele projektów finansowanych ze środków UE mających na celu m.in. aktywizację społeczną i/lub zawodową osób z grup wykluczonych (osoby z niepełnosprawnością, bezrobotni). Pracowała w nich jako koordynator, odpowiedzialny za ich realizację oraz rozliczenia finansowe. Była doradcąw Funduszu Pożyczkowym i Funduszu Poręczeń Wzajemnych – Kredytowych działającym w RTI S.A. Przygodę z ekonomia społeczną formalnie rozpoczęła w latach 2013-2014 kiedy ukończyła Szkołę Menadżerów Ekonomii Społecznej. Wcześniej współpracowała ze stowarzyszeniami działającymi lokalnie na terenie gminy Dzierzgoń. Uczestniczyła w działaniach mających na celu utworzenia podmiotu biznesowego – został zainicjowany pomysł, produkcja zdrowej żywności (docelowo certyfikowanej jakością UE) oraz jej sprzedaży na rynku lokalnym i w gminach ościennych oraz w Trójmieście. W tym czasie uczestniczyła w działaniach animacyjnych i doradczych OWES Dobra Robota (szkolenia, konferencje, spotkania indywidualne). Prywatnie od dziesięciu lat wspiera rodzinną działalność gospodarczą. Od siedmiu lat jest związana nieformalnie z Fundacją Zwierzętom w Potrzebie, Ośrodkiem Okresowej Rehabilitacji Zwierząt – pozyskuje środki na funkcjonowanie placówki, jest odpowiedzialna za całościową realizację (od napisania wniosku po jego rozliczenie) projektów dofinansowanych z funduszy państwowych oraz unijnych.

Doradcy Biznesowi

Z Doradcami Biznesowymi będziecie Państwo pracować nad profesjonalizacją działań i rozwojem PES i PS.
Iwona Błaszczyk

Iwona Błaszczyk

Doradczyni Biznesowa

tel. 602 594 459

e-mail: iwona.blaszczyk@swp.malbork.pl

Absolwentka ekonomii na Wydziale Ekonomiki i Transportu Lądowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz Kierowania projektami. Ukończyła również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie na kierunku Europejski Doradca Zawodowy, a w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Sopocie studia podyplomowe na kierunku Psychologia Społeczna. Na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomiczna ukończyła studia podyplomowe kierunek: Organizacja Działalności Rolnej. W Instytucie Fizyki Doświadczalnej UG w Gdańsku z kolei studia podyplomowe z Podstaw Informatyki. W Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie ukończyła studia podyplomowe kierunek: Organizacja i Zarządzanie Przedsiębiorstwem. W 1995r. założyła i zarządza ( Prezes Zarządu) Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku. Jest współtwórcą i realizatorem wielu projektów UE, pracowała jako Konsultant Punktu Konsultacyjnego PARP w latach 2003-2008 a w latach 2009- 2013 jako Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. W latach 2016-2018 zarządzała i pracowała jako Doradca zawodowy/psycholog w projekcie pt. „Wzmacniamy Potencjał na potrzeby branży ICT” w ramach RPO WP na lata 2014- 2020 ,2013- 2014 Doradca zawodowy Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Słupsk , 2013 Psycholog Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Słupsk, 2012 –2013, Psycholog – w projekcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Rządowy Program na rzecz aktywizacji społecznej Osób Starszych, 2011- 2012 Koordynator merytoryczny projektu„ Kurs na sukces-aktywne wsparcie przedsiębiorczości „ Programu UE w ramach EFS Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienie 2009- 2010 Opiekun biznesowy- doradca zawodowy – projektu „Mała firma duży sukces- Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, 2009 -2010 Specjalista ds. monitoringu, promocji ewaluacji w projekcie „Moja firma to mój sukces” Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia , 2006-2008 Kierownik projektu ZPORR „Moja firma to mój sukces II” i „Moja firma to mój sukces III” Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości, Kierownik projektu ” Trzy kroki do sukcesu na rynku pracy „ ZPORR ZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Kierownik projektu „Malborskie Warsztaty Pracy Socjalnej” SPORR ZL, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. 2005-2007 Kierownik projektu „Moja firma to mój sukces” Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości 2004 -2005 Kierownik projektu „Bezrobocie to przeszłość – integracja zawodowa szansą na znalezienie pracy” – Programu PHARE 2002 Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem, Kierownik projektu „ Turystyka szansą dla młodych” -Programu PHARE 2002 „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży”, Kierownik projektu „Międzynarodowe certyfikaty z informatyki furtką na światowy rynek pracy„ Programu PHARE 2002 „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży” Od 1997 roku właścicielka Centrum Szkoleniowego i wykładowca między innymi szkoleń z Informatyki, Marketingu, Sprzedaży, Przedsiębiorczości gdzie uczy o swobodzie działalności gospodarczej, rejestrowania własnej firmy, podstaw prawa pracy (sporządzania umów cywilnoprawnych , umów zleceń, umów o dzieło), podstaw księgowości, zdobywania funduszy unijnych, funduszy pożyczkowych. Od 2004r. do chwili obecnej członek Powiatowej Rady Zatrudnienia/Powiatowej Rady Rynku Pracy w Malborku. Od 2012r. do 2015 r. członek Rady Nadzorczej Spółki Wodno-Ściekowej „NOGAT” w Malborku.2016- 2019 członek Rady Nadzorczej ZGKiM w Dzierzgoniu.

Izabela Sumpor

Izabela Sumpor

Doradczyni Biznesowa

tel. 501 377 995

e-mail: i.sumpor@nowes.pl

Magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1993 – 1997 aplikacja i asesura prokuratorska w Prokuraturze Rejonowej w Malborku; egzamin prokuratorski zdany w 1995 r. W latach 1998-2004 kierownik zespołu prawników. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w zakresie tworzenia miejsc pracy, prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, negocjacji umów z kontrahentami oraz negocjacji warunków współpracy z Ministerstwem Gospodarki. Kolejnym doświadczeniem zdobytym w ramach tego zatrudnienia była stała współpraca z instytucjami finansowymi – bankami (kredyty wekslowe i factoringowe), jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji prawa administracyjnego materialnego oraz sądami powszechnymi w zakresie prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, rejestrów przedsiębiorców oraz ksiąg wieczystych. Od 2006 r. związana ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku, gdzie skupia się na doradztwie w zakresie prawa o stowarzyszeniach, weryfikacji projektów umów. Doradca w zakresie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, (Punkt Konsultacyjny PARP, dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej, programy strukturalne, innowacyjna gospodarka, rolnictwo, turystyka, stowarzyszenia i fundacje) W ramach funduszu pożyczkowego wykonywanie windykacji należności, dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie przepisów procedury cywilnej, prawo ubezpieczeniowe, elektroniczne gromadzenie informacji z zakresu prawa stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, prawa zamówień publicznych. Prowadzenie wykładów na szkoleniach z przedsiębiorczości w zakresie m.in. umów korporacyjnych, kontraktów menadżerskich, ale również i w zakresie prawa rodzinnego, prawa zobowiązań, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasad działania spółdzielni socjalnych, pisania projektów statutów spółdzielni socjalnych, czy wykładania przepisów oraz ich interpretacji.

Asystentka Koordynatora Merytorycznego ds. Wsparcia Doradczego

Monika Liszewska

tel. 609 982 299

e-mail: m.liszewska@nowes.pl

W roku 2013 ukończyła studia licencjackie na kierunku administracja, a w roku 2017 studia magisterskie na kierunku zarządzanie spec. menadżer na Uniwersytecie Gdańskim. Od 2009 r. związana z firmą P.W. Asteri, działającą pod szyldem „Cukiernia Sowa”. Przechodziła przez wszystkie szczeble stanowisk pracy, osiągając docelowo stanowisko menadżera. Odpowiadała za organizację procesu rekrutacji  pracowników, organizowała oraz przeprowadzała szkolenia wewnętrzne oraz współtworzyła harmonogram organizacji szkoleń wyjazdowych. Od 2016 prowadzi gospodarstwo rolne, w którym zajmuje się głównie ekologiczną uprawą warzyw bez certyfikacji. W ramach pracy w gospodarstwie organizuje i prowadzi szkolenia oraz warsztaty z zakresu przetwórstwa warzyw i owoców dla okolicznych mieszkańców oraz zorganizowanych grup a także tworzy harmonogram pracy w gospodarstwie. W 2019 r. rozpoczęła współpracę z Fundacją „Vicani”, mającą swoją siedzibę w Mikołajkach Pomorskich, której misją jest edukacja i pomoc kobietom z małych miejscowości. Uczestniczy w organizacji spotkań, szkoleń i warsztatów. W 2020 roku podjęła pracę jako terapeuta społeczny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzierzgoniu, po uprzednim wolontariacie zarówno w MOPS Dzierzgoń jak i Dzierzgońskim Ośrodku Kultury. W ramach projektu pt. „Integracja – Aktywizacja – Praca” pracuje z osobami pozostającymi bez pracy zagrożonymi wykluczeniem społecznym. W RTI S.A. pracuje od listopada 2020r.

Specjalistki ds. Monitoringu, Informacji i Promocji PS/PES

Adelina Turo-Podbereżny

Adelina Turo-Podbereżny

tel. 668 956 605   e-mail: a.turo@nowes.pl

Od 11 lat związana z realizacją projektów unijnych z ramienia samorządu jak i organizacji pozarządowych. Jako kierownik, koordynator projektów zrealizowała projekty społeczne na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wykluczonych, osób niepełnosprawnych, pozostających lub opuszczających pieczę zastępczą oraz edukacyjne obejmujące staże, szkolenia, stypendia wizyty studyjne, organizację targów edukacyjnych oraz edukacyjne wyjazdy zagraniczne z projektów Erasmus + dla uczniów i kadry nauczycielskiej, samorządowej. Posiada doświadczenie przy opracowaniu i wdrażaniu Strategii Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Malborskim-jako pracownik przy projekcie. We wszystkich wyżej wymienionych projektach prowadziła działania promocyjne, informacyjne, monitorujące i ewaluacyjne.

Założycielka Zagrody Edukacyjnej Inny Świat organizującej zajęcia edukacyjne oraz rekreacyjne w asyście zwierząt, skierowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych na wsi. Instruktor jazdy konnej.

Ukończyła Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na kierunku socjologia oraz Wyższą Szkołę Gospodarski w Bydgoszczy na kierunku animacja i organizacja imprez.

Typ społecznika, udzielającego się w Stowarzyszeniu Malborskie Morsy, w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jako wolontariusz w szeregach Pokojowego Patrolu aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym miasta Malborka, inicjując imprezy charytatywne, festyny, imprezy okolicznościowe.

Prywatnie, matka 3 dzieci, miłośniczka zwierząt uprawiająca hobbystycznie rekreacyjną jazdę konną, pasjonata podróży na Syberię, w wolnym czasie spełniająca się jako pilot wycieczek.

Doradca ds. Reintegracji

Monika Hrynkiewicz

Monika Hrynkiewicz

e-mail: m.hrynkiewicz@nowes.pl

Ukończyła studia magisterskiena kierunku Pedagogika w zakresie pracy socjalnej i opiekuńczej, a także studia podyplomowe na kierunku- Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej oraz na kierunku- Psychotraumatologia. Od 2020 r. magister psychologii – od listopada 2020 r. prowadzi gabinet psychologiczny. Od wielu lat pracuje dla ludzi potrzebujących pomocy. Przez 16 lat pracowała w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – początkowo na stanowisku pracownik socjalny ds. świadczeń rodzinnych, następnie jako specjalista pracy socjalnej. Przez 9 lat była przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W latach 2003-2010 pełniła funkcję kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym w Kwidzynie. Od 2013 r. konsultant w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, od 2018 r.  interwent kryzysowy w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w Fundacji Nagle Sami. Prowadziła wiele szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej w praktyce oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla pracowników ośrodków pomocy społecznej i zespołów interdyscyplinarnych. Od lipca 2020 r. pełni funkcję psychologa w Dziennym Domu Pobytu Senior +.

Specjalista ds. szkoleń

Bernadeta Jankowiak

tel. 606 804 336

e-mail: b.jankowiak@nowes.pl

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w 2001r. a następnie Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół w Malborku w 2005r. o kierunku Technik Rachunkowości, ścieżkę zawodową rozpoczęła stażem w Banku Spółdzielczym w Dzierzgoniu na stanowisku referent rozliczeniowy w międzyczasie ukończyła kursy księgowości. Od 2014r. do 2019r. pracowała na stanowisku Asystent ds. Administracji i HR.

Kadra Pomocnicza

Emilia Kania

Księgowa

E-mail: ekawka_rti@dzierzgon.com.pl

Ukończyła studia magisterskie z zakresu Finansów i Rachunkowości o specjalizacji Podatki i Doradztwo Podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, a także studia podyplomowe z zakresu Rachunkowość i Finanse oraz  prawno-menedżerskie na Politechnice Gdańskiej. W latach 2010-2012 odbyła staż w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. na stanowisku Asystent do spraw księgowości. Od 2012 pracuje na stanowisku Księgowy. W związku z realizowanymi projektami, finansowanymi ze środków UE, zajmuje się rozliczeniem oraz sporządzaniem wniosków o płatność, analizą budżetu realizowanych projektów. Odbyła szereg szkoleń: Księgowość z obsługą komputerowego programu księgowego, Jak przygotować się do prawidłowej realizacji projektu EFS, Logika projektowa, Generator Wniosków Aplikacyjnych- zajęcia praktyczne, Finanse dla niefinansistów, Podatek PIT, szkolenie PŁATNIK, Analiza finansowo- ekonomiczna przedsiębiorcy pod kątem oceny ryzyka pożyczkowego, Prawne i organizacyjne aspekty zatrudniania cudzoziemców. Na przełomie lat 2011-2016 na rynku lokalnym powstało wiele stowarzyszeń działających  na rzecz rozwoju  i przedsiębiorczości oraz na rzecz społecznej integracji. Jako księgowa na umowie wolontariatu udzielała porad prawidłowego i rzetelnego rozliczenia projektów realizowanych przez stowarzyszenia. W roku 2011 przy RTI S.A. powstało Stowarzyszenie „Aktywni w powiecie Sztumskim”, w którym była członkiem.

Beata Rac

Specjalistka ds. Zamówień Publicznych

E-mail: brac_rti@dzierzgon.com.pl

Technik ekonomista o specjalności finanse i rachunkowość. W 2007 roku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na kierunku prawo. W kolejnych latach ukończyła studia podyplomowe: „Windykacja i Zarządzanie Wierzytelnościami“ w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, „Doradztwo Zawodowe z elementami Coachingu“ w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, „Zamówienia Publiczne“ Uniwersytet Gdański, „Doradca biznesowy“ oraz „Profesjonalista OWES – kluczowe kompetencje doradców i animatorów“ w Wyższej Szkole Ekonomii I Innowacji w Lublinie. Od roku 2008 związana z rozwojem przedsiębiorczości oraz realizacją projektów unijnych. Zatrudniona na stanowisku Doradca ds. MSP. w zakresie administracyjnych aspektów zakładania, prowadzenia, zawieszania i zamykania działalności gospodarczej, zatrudniania, rozwoju zasobów ludzkich, ochrony interesów klientów i konsumentów oraz prawa zamówień publicznych. Od roku 2018 specjalista ds. prawnych odpowiedzialna za prowadzenie postępowań windykacyjnych, prowadzenie doradztwa w zakresie przedsiębiorczości (konsultacja pomysłu biznesowego, sporządzanie biznesplanu, asysta przy rejestracji firmy), obsługę merytoryczną poręczeń wadium i należytego wykonania umowy, opracowywanie dokumentacji przetargowej oraz aktywny udział w procesie ofertowym a także monitorowaniu postępowań przetargowych. Ponadto Członek Komisji Oceny Biznesplanów, wniosków o wsparcie, wniosków o udzielenie poręczenia. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej, kadr i płac, podatków i rachunkowości, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, kwalifikowalności wydatków w projektach unijnych, rozliczania sprawozdawczości i kontroli projektów dofinansowanych z funduszy europejskich.

Kadra Specjalistyczna/ Ekspercka

Grażyna Hrynkiewicz

Księgowa

Ukończyła Administrację na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wykształcenie uzupełniła Podyplomowym Studium Rachunkowości i Finansów na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Księgowa z wieloletnim doświadczeniem w obszarze finansów i zarządzania zespołami. Od ponad dwudziestu lat pomaga przedsiębiorcom w rozwiązywaniu problemów z zakresu rachunkowości, podatków, kadr i płac. Certyfikowany księgowy posiadający uprawnienia Ministerstwa Finansów o numerze 21275/2008. Członkini Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała w sektorze budżetowym. Następnie pracowała w działach finansowo-administracyjnych przedsiębiorstw prywatnych, w tym firmy z zagranicznym kapitałem. Od 2010 roku właścicielka „Biura Rachunkowego Grażyna Hrynkiewicz”.

Bartłomiej Biskup

Doradca Marketingowy

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Absolwent, a obecnie pracownik i wykładowca Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się zagadnieniami komunikowania społecznego i politycznego oraz marketingu politycznego. Prowadzi m. in. zajęcia z komunikacji społecznej, public relations, marketingu politycznego, kreowania wizerunku, strategii kampanii wyborczych, podstaw marketingu. Od 1999 roku związany zawodowo z PR i marketingiem, pracował w kilku korporacjach i instytucjach, gdzie pełnił różne funkcje w obszarze komunikowania – m. in. rzecznika prasowego oraz dyrektora komunikacji. Najważniejsze z nich to: Centrum Międzynarodowej Współpracy Kulturalnej Instytut Adama Mickiewicza, Polskie Linie Lotnicze LOT, Orlen Upstream. Jest autorem i współautorem wielu strategii i programów komunikacyjnych i marketingowych, m. in. wprowadzenia na polski rynek samolotu Boeing 787 Dreamliner, prezentacji polskiej kultury za granicą, programów promujących polską żywność, programu komunikacji polskich poszukiwań gazu łupkowego i wielu innych. OD 2009 roku prowadzi działalność doradczą dla mikro, małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych oraz podmiotów ekonomii społecznej. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji publicznej i politycznej, sztuki publicznych wystąpień, współpracy z mediami, kreowania wizerunku, tworzenia i realizacji strategii wyborczych, public relations, komunikacji w sytuacjach kryzysowych. W tym zakresie jest częstym konsultantem dla polityków i osób zarządzających dużymi firmami.

Małgorzata Zaremba

Coach

Jestem magistrem prawa. Z racji wykonywanego zawodu asesorem z zakresu oceny i rozwoju pracownika, mediatorem sądowym, doradcą zawodowym, coachem, mentorem, certyfikowanym Trenerem metody SPADOCHRON.  Z ludźmi w różnych rolach pracuje od ponad 20 lat. Jako Dyrektor Agencji TU PBK ŻYCIE odpowiadała za rozwój sprzedaży, zarządzała grupą agentów ubezpieczeniowych, prowadziła rekrutacje, szkolenia, stworzyła innowacyjny system motywacyjny. Jako lider realizowała również projekty w ramach Samorządowej Kampanii Wyborczej a także jako Unit Manager w strukturach PTE. Jako Trener Regionalny Norwich Union szkoliła pracowników wszystkich szczebli: od szkoleń kierowników z zakresu przywództwa i zarządzania grupą, po szkolenia wstępne dla nowych pracowników. Prowadziła Indywidualny Coaching menedżerski, brała udział w grupach projektowych przygotowujących szkolenia dla managerów z całej Polski. Jest autorką systemów motywacyjnych i programu szkoleń podstawowej ścieżki rozwoju. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Ukończyła szkołę trenerów, kursy szkolenia osób dorosłych, posiada uprawienia Train The Trainers na poziomie zaawansowanym. Ukończyła również pierwsze w Polsce studia podyplomowe związane z rozwojem pracownika – Akademię Asesora na SWPS. Ponadto ukończyła studia podyplomowe Doradztwo zawodowe na WSB oraz coaching na SWPS.  Posiada ponad siedmioletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia spotkań coachingowych, w tym coachingu kariery.  W swojej pracy skupia się przede wszystkim na diagnozie potencjału, talentów i predyspozycji zawodowych. Traktuje człowieka holistycznie, naturalnie i ze zwróceniem uwagi na cała osobę, jej styl życia, przyzwyczajenia i środowisko, w jakim przebywa.

Agnieszka Grafińska- Dejna

Mentor

Ukończyła studia Master of Business Administration na Wyższej Szkole Bankowej oraz magisterskie studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2005 roku związana z sektorem pozarządowym. Współpracowała m.in. z Fundacją Centrum Solidarności, Fundacją Hospicyjną, Fundacją Fundusz Współpracy. Przez 8 lat pracowała w Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, gdzie pełniła rolę koordynatora projektów, kierownika działu rozwoju regionalnego oraz w ostatnich 3 latach swojej pracy dyrektora wykonawczego. W latach 2010-2013 Prezes Zarządu Bałtyckiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Specjalizuje się w funduszach europejskich oraz fundraisingu na działalność organizacji pozarządowych, ekonomii społecznej, tworzeniu modeli biznesowych oraz biznesplanów. W latach 2011-2015 członek Komitetu Monitorującego Pomorski Program na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej. Członek Zespołu Eksperckiego Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014- 2020. Ekspert kluczowy Gdańskiego Modelu Ekonomii Społecznej (2011-2014). Bazując na swoich doświadczeniach zawodowych prowadzi również szkolenia i wykłady dla rożnych instytucji m.in. Wyższa Szkoła Bankowa, Uniwersytet Gdański. Od czerwca 2014 roku pracuje również jako doradca pomagający pozyskać pożyczki z ES Funduszu dla przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez TISE. Trener i doradca kluczowy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gdańsku (2013-2015). Jako trener przeprowadziła dotychczas ponad 1000 godzin szkoleniowych. Jako doradca wsparła w rozwoju ok. 100 PES. Jest także autorką wielu publikacji i opracowań dot. ekonomii społecznej. Od maja 2014 roku pracuje w Spółdzielni Socjalnej DALBA, zatrudniającej 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną, która tworzy pierwszy Spółdzielczy Browar w Polsce.

Jacek Wiatrowski

Doradca Formalno- Prawny

Jacek Wiatrowski jest doktorem nauk prawnych nadanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz licznych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i ekonomii zdobytych na SGH w Warszawie oraz Uniwersytecie Humanistyczno –Przyrodniczym w Częstochowie. Jest także Adwokatem przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Posiada 27-letnie doświadczenie zawodowe, w tym od 2001 roku na stanowisku prawnika w renomowanych kancelariach warszawskich. Obecnie działalność zawodową koncentruje we własnej Kancelarii Adwokackiej w Warszawie oraz Filii Kancelarii w Częstochowie. Jest Adiunktem w Instytucie Nauk Społecznych Akademii Polonijnej w Częstochowie. Z racji wykonywania pracy akademickiej jest autorem i współautorem oraz współredaktorem 26 opracowań naukowych w tym artykułów, monografii i rozdziałów w monografii. Był aktywnym uczestnikiem ponad 10 konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Doktor Jacek Wiatrowski jest również Pozaetatowym Członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach. Zakres specjalności Adwokata Jacka Wiatrowskiego obejmuje w szczególności prawo konstytucyjne, administracyjne, cywilne i gospodarcze. W ramach własnej praktyki adwokackiej zrealizował osobiście ponad 20 projektów współfinansowanych z środków UE w tym dla osób niepełnosprawnych, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podstawową dewizą życiową i zawodową Jacka Wiatrowskiego pozostaje pomoc potrzebującym, ratunek zagrożonym oraz kształtowanie świadomości i przekazywanie wiedzy niedoświadczonym.

Edyta Jaworska

Animator Sieciujący

Ukończyła studia magisterskie z doradztwa zawodowego i personalnego, ale na wybory zawodowe największy wpływ miały studia podyplomowe na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Polskapresse sp. z o.o. Gdańsk na stanowisku szefa oddziału i kierownika zespołów sprzedaży. Wielokrotnie była nagradzana za osiągane wyniki. Prowadzi własną firmę, która świadczy usługi wspierające rozwój organizacji. Jest partnerem biznesowym dla wielu firm. Jej praca pozwoliła na rozwój wielu podmiotom. Udziela wsparcia zarówno na płaszczyźnie inwestycyjnej, związanej z rozbudową infrastruktury lokalowej, IT czy technicznej. Przede wszystkim skupia się na podnoszeniu kompetencji kadr. Jest doświadczonym trenerem, certyfikowanym przez PAIZ Consulting, a także  międzynarodowym trenerem DISC. Prowadzi szkolenia z zakresu sprzedaży, negocjacji, obsługi klienta, pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój organizacji, zarządzania, pisania biznesplanów. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu firma „SEB-TEAM Edyta Jaworska” jest partnerem akcji „Szkoła Bliska Pracy”. Wspólnie z Lacroix Electronics i gminami powiatu kwidzyńskiego wspiera wybory zawodowe młodzieży z lokalnych szkół. Ponadto współpracuje z Wyższą Szkoła Bankową w Gdańsku, pomagając młodym ludziom spełniać marzenia o własnej działalności gospodarczej. Jako wykładowca akademicki w jednej z trójmiejskich uczelni, prowadziła zajęcia ze studentami z zakresu zarządzania. Pracując dla Kwidzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego towarzyszyła ponad 100 firmom wejść na rynek oraz mierzyć się z wyzwaniem pracy na własny rachunek i rozwijaniem działalności gospodarczej. Lubi podróże, dobrą kuchnię, interesuje się sportem i historią. Wierzy, że jesteśmy odpowiedzialni za to, gdzie dziś jesteśmy i z czym się mierzymy. Jej filozofia życiowa opiera się na jasnym wyznaczaniu sobie celów, a każdy poranek sprawia, że wie, jaką drogą będzie podążać.
Skip to content