nowes - o nas

 

Czym jest ekonomia społeczna?

 

Ekonomia społeczna to uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego. Pomaga zapobiegać wykluczeniu społecznemu poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (takich jak np. usługi opiekuńcze.)

Integracja zawodowa i społeczna

 

Świadczenie usług społecznych

 

Tworzenie nowych miejsc pracy

 

Przyłącz się do nas

 

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Dzierzgoniu funkcjonuje od 01.03.2019r. Prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu (Partner Wiodący) działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku na podstawie akredytacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 01.03.2019 r. nr DES.III.7421.4.2019.KG.

Jako akredytowany Ośrodek udzielamy kompleksowego wsparcia w obszarze realizowanego projektu pn.: „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działania 6.3 Ekonomia społecznej, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej.

Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwiślański Województwa Pomorskiego, w skład którego wchodzą powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski.

Biuro projektowe mieści się w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu, ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń, tel. 55 276 25 70 oraz 692 134 082

W terenie pracują dla Państwa nasi animatorzy i doradcy kluczowi

Animatorzy lokalni

U animatorów lokalnych:

  • uzyskają Państwo informacje dotyczące Ekonomii Społecznej
  • zapoznają się Państwo z naszą BEZPŁATNĄ ofertą
  • otrzymają Państwo wzory dokumentów, które po wypełnieniu uprawniają do skorzystania z oferowanego wsparcia przez NOWES
Małgorzata Święcka

Małgorzata Święcka

Animatorka na teren powiatu malborskiego

tel. 512 500 516     e-mail: m.swiecka@nowes.pl

Trenerka, animatorka, pedagog, job-coach. Autorka projektów sektora ekonomii społecznej, aktywizacji zawodowej oraz programów przeciwdziałania przemocy i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gmin.
Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Organizacji Pomocy Społecznej w Wyższej Szkole Administracji w Szczecinie oraz Akademii Trenera Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.
Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy w systemie pomocy społecznej, gdzie będąc pracownikiem socjalnym i kierownikiem ośrodka, realizowała wiele działań animacyjnych dla społeczności lokalnej, w tym Program Aktywności Lokalnej. Zaplanowała działania reintegracyjne i aktywizacji zawodowej dla podopiecznych GOPS. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie: „Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji” współpracowała z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL) w Warszawie, Garncarnią, kierowała również działaniami animacyjno-spółdzielczymi w rejonie.
Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju ”Perspektywa”, Członek Rady Partnerstwa na rzecz Rozwoju Powiatu Malborskiego oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania w Nowym Dworze Gdańskim. Od 5 lat prowadzi firmę szkoleniowo-usługową AGMIKA Małgorzata Święcka.

 

Wojciech Zdunek

Wojciech Zdunek

Animator na teren powiatów sztumskiego i kwidzyńskiego

tel. 601 163 176   e-mail: w.zdunek@nowes.pl

Pedagog, animator, przedsiębiorca. Absolwent Politechniki Zielonogórskiej w zakresie Zarządzania w kulturze oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie Profesjonalista OWES. Z projektami społecznymi i organizacjami pozarządowymi związany od 2009 roku.

Realizator oraz partner wielu projektów i zadań publicznych o szczeblu regionalnym i krajowym, tj.: „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa”, „Staże dla klientów Ośrodków Pomocy Społecznej, osób z niepełnosprawnościami oraz dla nowych uczestników KIS”, „Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”, „Warsztaty przedsiębiorczości i ekonomii społecznej”, „Razem możemy więcej – rozwój usług społecznych w gminie Sztum”.

Instruktor harcerstwa oraz fotograf z zamiłowania, autor wielu albumów promujących regiony Polski. Od ponad 20 lat prowadzi własną działalność gospodarczą branży promocyjno-wydawniczej. Jego mottem życiowym są słowa Paulo Coelho: „Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie”.

 

Michał Woszczyna

Michał Woszczyna

Animator na teren powiatów starogardzkiego

tel. 606 821 954   e-mail: m.woszczyna@nowes.pl

Absolwent kierunku Pedagogika i Psychologia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, studia magisterskie pedagogiczne, uczestnik wielu szkoleń z zakresu budowania zespołu oraz skutecznych i trwałych relacji B2B & B2C, kierownik zespołów pracowników, organizator usług marketingowych, praktyk w dziedzinie budowania marki na rynku usług turystycznych oraz gastronomii, instruktor standardów, koordynator projektów finansowanych ze środków UE.

Organizator zajęć aktywnej integracji rodzin w ramach projektu “Podziel się domem – razem możemy więcej“ Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 wsparcie usług społecznych w interesie ogólnym.

Z projektami społecznymi i organizacjami pozarządowymi związany od roku 2010.

Muzyk amator, kucharz i miłośnik kina. Od 15 lat aktywny wokalista chóralny.

Doradcy kluczowi

Z Doradcami Kluczowymi będziecie Państwo pracować nad profesjonalizacją działań, tworzeniem lub / i rozwojem PES i PS.

Małgorzata Cherek

Małgorzata Cherek

Doradczyni Kluczowa na teren powiatu starogardzkiego

tel. 697 258 212  e-mail: m.cherek@nowes.pl

Politolog, mgr administracji z 12-letnim stażem pracy w samorządzie gminnym w Gminie Osiek. Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie w zakresie Profesjonalista OWES. Ukończyła liczne kursy podwyższające kompetencje zawodowe. Alumn XI edycji Programu Liderzy PAFW realizowanego przez Fundację Szkoła Liderów.

Z projektami społecznymi i organizacjami pozarządowymi związana od 2003 roku. Pomysłodawczyni i inicjatorka szeregu projektów i działań aktywizujących lokalną społeczność oraz podnoszących świadomość jako społeczeństwa obywatelskiego Gminy Osiek. Druhna Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku, gdzie w latach 2014 – 2016 pełniła funkcję Sekretarza Zarządu OSP Osiek. Współinicjatorka powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gminie Osiek. Przedstawiciel organizacji pozarządowych w Radzie Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Starogardzkiego III kadencji. Od 2007 r. zaangażowana w działalność Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, gdzie była również Członkiem Zarządu w latach 2014 -2018.

W życiu prywatnym jak i zawodowym kieruje się mottem: „Potykając się, można zajść daleko. Nie wolno tylko upaść i nie podnieść się.” (J. W. Goethe)

Magdalena Waloch

Magdalena Waloch

Doradczyni Kluczowa na teren powiatu kwidzyńskiego i sztumskiego

tel. 606 878 894   e-mail: m.waloch@nowes.pl

Politolog-administratywista z 18-letnim stażem aktywności w III sektorze. Ukończyła również studia podyplomowe z Komunikacji Społecznej i Public Relations oraz Ekonomii Społecznej. Posiada liczne kursy i szkolenia z zakresu podwyższania kompetencji doradczych i trenerskich, planowania biznesowego, pozyskiwania środków na działalność organizacji pozarządowych.
Posiada 8-letnie doświadczenie pracy w Radzie Miejskiej Inowrocławia. Z ekonomią społeczną związana od 2009 r. jako członek kadry doradczej i trenerskiej OWES oraz instytucji z obszaru województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego oraz Śląskiego. Od 11 lat prowadzi własną firmę w branży reklamowej. W latach 2017-2019 wykładowca Podstaw Marketingu oraz Psychologii Biznesu na Wydziale Zarządzania w Inowrocławiu Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Ma za sobą około 3000 godzin przeprowadzonych szkoleń, warsztatów i doradztwa w obszarach: komunikacji społecznej i PR, podstaw marketingu, CSR, budowania partnerstw międzysektorowych, tworzenia biznesplanu, fundraisingu oraz budowania marki przedsiębiorstwa społecznego.
Jest przekonana, że naturalna droga ku wolności każdego człowieka jest związana z aktywnym i świadomym współuczestnictwem w życiu gospodarczym i społecznym wspólnoty. Ekonomię społeczną traktuje jako przestrzeń, w której wolność tworzenia i odpowiedzialność za otoczenie mają szanse się ze sobą spotkać wypracowując efekt synergii.

Elżbieta Mazur

Elżbieta Mazur

Doradczyni Kluczowa na teren powiatu malborskiego

tel. 668 335 986   e-mail: e.mazur@nowes.pl

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Studium Pedagogicznego Wyższej Szkoły w Elblągu. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu edukacji spersonalizowanej  Polsko Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie.

Ekspert w dziedzinie funduszy europejskich, wniosków aplikacyjnych (autorka i współautorka ponad 200 projektów), realizacji i rozliczania projektów, oraz ich koordynator. Specjalista w zakresie doradztwa biznesowego dla firm. Konsultant projektów inwestycyjnych, infrastrukturalnych, szkoleniowych dla  mikro, małych i średnich firm.

Od 3 lat prowadzę własną firmę w branży szkoleniowej i doradczej dla firm. Z ekonomią społeczną związana jestem od 2015 roku, jako założyciel przedsiębiorstwa społecznego oraz członek kadry doradczej OWES.

Wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie jak i w organizacjach pozarządowych.

Prywatnie miłośniczka dobrej książki, rajdów rowerowych oraz górskich wędrówek.

 

Doradcy biznesowi

Z Doradcami Biznesowymi będziecie Państwo pracować nad profesjonalizacją działań i rozwojem PES i PS.

Iwona Błaszczyk

Iwona Błaszczyk

Doradczyni biznesowa

tel. 602 594 459     e-mail: iwona.blaszczyk@swp.malbork.pl

Absolwentka ekonomii na Wydziale Ekonomiki i Transportu Lądowego Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej oraz Kierowania projektami. Ukończyła również studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie na kierunku Europejski Doradca Zawodowy, a w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Sopocie studia podyplomowe na kierunku Psychologia Społeczna. Na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomiczna ukończyła studia podyplomowe kierunek: Organizacja Działalności Rolnej. W Instytucie Fizyki Doświadczalnej UG w Gdańsku z kolei studia podyplomowe z Podstaw Informatyki. W Prywatnej Wyższej Szkole Businessu i Administracji w Warszawie ukończyła studia podyplomowe kierunek: Organizacja i Zarządzanie Przedsiębiorstwem.
W 1995r. założyła i zarządza ( Prezes Zarządu) Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku. Jest współtwórcą i realizatorem wielu projektów UE, pracowała jako Konsultant Punktu Konsultacyjnego PARP w latach 2003-2008 a w latach 2009- 2013 jako Konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. W latach 2016-2018 zarządzała i pracowała jako Doradca zawodowy/psycholog w projekcie pt. „Wzmacniamy Potencjał na potrzeby branży ICT” w ramach RPO WP na lata 2014- 2020 ,2013- 2014 Doradca zawodowy Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Słupsk , 2013 Psycholog Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego Słupsk, 2012 –2013, Psycholog – w projekcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Rządowy Program na rzecz aktywizacji społecznej Osób Starszych, 2011- 2012 Koordynator merytoryczny projektu„ Kurs na sukces-aktywne wsparcie przedsiębiorczości „ Programu UE w ramach EFS Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienie 2009- 2010 Opiekun biznesowy- doradca zawodowy – projektu „Mała firma duży sukces- Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia, 2009 -2010 Specjalista ds. monitoringu, promocji ewaluacji w projekcie „Moja firma to mój sukces” Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia , 2006-2008 Kierownik projektu ZPORR „Moja firma to mój sukces II” i „Moja firma to mój sukces III” Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości, Kierownik projektu ” Trzy kroki do sukcesu na rynku pracy „ ZPORR ZL Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka, Kierownik projektu „Malborskie Warsztaty Pracy Socjalnej” SPORR ZL, Działanie 1.5 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka. 2005-2007 Kierownik projektu „Moja firma to mój sukces” Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości 2004 -2005 Kierownik projektu „Bezrobocie to przeszłość – integracja zawodowa szansą na znalezienie pracy” – Programu PHARE 2002 Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem, Kierownik projektu „ Turystyka szansą dla młodych” -Programu PHARE 2002 „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży”, Kierownik projektu „Międzynarodowe certyfikaty z informatyki furtką na światowy rynek pracy„ Programu PHARE 2002 „Promocja wzrostu zatrudnienia wśród młodzieży”
Od 1997 roku właścicielka Centrum Szkoleniowego i wykładowca między innymi szkoleń z Informatyki, Marketingu, Sprzedaży, Przedsiębiorczości gdzie uczy o swobodzie działalności gospodarczej, rejestrowania własnej firmy, podstaw prawa pracy (sporządzania umów cywilnoprawnych , umów zleceń, umów o dzieło), podstaw księgowości, zdobywania funduszy unijnych, funduszy pożyczkowych.

Od 2004r. do chwili obecnej członek Powiatowej Rady Zatrudnienia/Powiatowej Rady Rynku Pracy w Malborku. Od 2012r. do 2015 r. członek Rady Nadzorczej Spółki Wodno-Ściekowej „NOGAT” w Malborku.2016- 2019 członek Rady Nadzorczej ZGKiM w Dzierzgoniu.

Izabela Sumpor

Izabela Sumpor

Doradczyni biznesowa

tel. 501 377 995    e-mail: i.sumpor@nowes.pl

Magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1993 – 1997 aplikacja i asesura prokuratorska w Prokuraturze Rejonowej w Malborku; egzamin prokuratorski zdany w 1995 r.
W latach 1998-2004 kierownik zespołu prawników. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w zakresie tworzenia miejsc pracy, prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, negocjacji umów z kontrahentami oraz negocjacji warunków współpracy z Ministerstwem Gospodarki. Kolejnym doświadczeniem zdobytym w ramach tego zatrudnienia była stała współpraca z instytucjami finansowymi – bankami (kredyty wekslowe i factoringowe), jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji prawa administracyjnego materialnego oraz sądami powszechnymi w zakresie prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, rejestrów przedsiębiorców oraz ksiąg wieczystych.
Od 2006 r. związana ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku, gdzie skupia się na doradztwie w zakresie prawa o stowarzyszeniach, weryfikacji projektów umów. Doradca w zakresie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, (Punkt Konsultacyjny PARP, dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej, programy strukturalne, innowacyjna gospodarka, rolnictwo, turystyka, stowarzyszenia i fundacje) W ramach funduszu pożyczkowego wykonywanie windykacji należności, dobrowolne poddanie się egzekucji w trybie przepisów procedury cywilnej, prawo ubezpieczeniowe, elektroniczne gromadzenie informacji z zakresu prawa stowarzyszeń i innych organizacji pozarządowych, prawa zamówień publicznych.
Prowadzenie wykładów na szkoleniach z przedsiębiorczości w zakresie m.in. umów korporacyjnych, kontraktów menadżerskich, ale również i w zakresie prawa rodzinnego, prawa zobowiązań, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasad działania spółdzielni socjalnych, pisania projektów statutów spółdzielni socjalnych, czy wykładania przepisów oraz ich interpretacji.

Specjalista ds. szkoleń i partnerstwa

Małgorzata Jasiewicz-Parafjanowicz

tel. 609 982 299    e-mail: mparafjanowicz_rti@dzierzgon.com.pl

 

”.

Skip to content