Baza wiedzy

Czym jest ekonomia społeczna?

Ekonomia społeczna to uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego. Pomaga zapobiegać wykluczeniu społecznemu poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy: integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych społeczną marginalizacją, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (takich jak np. usługi opiekuńcze.)

Integracja zawodowa i społeczna

Świadczenie usług społecznych

Tworzenie nowych miejsc pracy

Przyłącz się do nas

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z siedzibą w Dzierzgoniu funkcjonuje od 01.03.2019r. Prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w Dzierzgoniu (Partner Wiodący) działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa” oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku na podstawie akredytacji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 01.03.2019 r. nr DES.III.7421.4.2019.KG.

Jako akredytowany Ośrodek udzielamy kompleksowego wsparcia w obszarze realizowanego projektu pn.: „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Integracja, Działania 6.3 Ekonomia społecznej, Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej.

Ośrodek swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwiślański Województwa Pomorskiego, w skład którego wchodzą powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski.

Biuro projektowe mieści się w siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. w Dzierzgoniu, ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń, tel. 55 276 25 70 oraz 692 134 082

Lista podstawowych pytań

Czym jest NOWES?

NOWES – Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej to przedsięwzięcie, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej na obszarze subregionu: powiatu sztumskiego, kwidzynskiego, malborskiego oraz starogardzkiego

Głównym celem NOWES jest wsparcie przy tworzeniu miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych na rynku pracy, które dzięki narzędziom  jakie oferuje nasza instytucja mają szansę na skuteczną reintegrację zawodową i społeczną. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost liczby i stabilności miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej (Nowych PS oraz ekonomizowanych Podmiotach Ekonomii Społecznej), poprzez podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Cel zostanie osiągnięty poprzez świadczenie usług animacyjnych, doradczych i szkoleniowych oraz udzielanie wsparcia finansowego w postaci dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcia pomostowego w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu.

 

 • Okres realizacji projektu:  01.11.2018r.-30.06.2023r.
 • Aby skorzystać z pomocy OWES należy zapoznać się z regulaminem funkcjonowania OWES dostępnym w Dokumentach na stronie www.nowes.pl

Co to jest ES (Ekonomia Społeczna)

Ekonomia społeczna- to harmonijne współgranie obszarów rynku pracy, biznesu i  otoczenia wykluczenia społecznego. To wywieranie wpływu na rozwój gospodarczy za pomocą narzędzi wzmacniający potencjał jednostek,  organizacji i przedsiębiorstw we współpracy z dużymi i mniejszymi firmami , przedsiębiorstwami, spółkami ukierunkowanymi na zysk w celu realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)”rzeniem lub / i rozwojem PES i PS.

Jakie są podmioty ekonomii społecznej

Podmioty ekonomii społecznej należą do czterech głównych grup:

 • przedsiębiorstw społecznych;
 • podmiotów reintegracyjnych, służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej; formy te nie będą w żadnym przypadku przedsiębiorstwami społecznymi, ale mogą przygotowywać do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym lub być prowadzone jako usługa na rzecz społeczności lokalnej przez przedsiębiorstwa społeczne;
 • podmiotów działających w sferze pożytku publicznego, które prowadzą działalność ekonomiczną i zatrudniają pracowników, choć ich aktywność nie jest oparta na ryzyku ekonomicznym. Są to organizacje pozarządowe prowadzące działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego; podmioty te mogą stać się przedsiębiorstwami społecznymi, o ile podejmą działalność gospodarczą w pewnym zakresie, podejmując również zobowiązania statutowe odnośnie do dystrybucji zysku;
 • podmiotów sfery gospodarczej, które tworzone były w związku z realizacją celu społecznego, bądź dla których leżący we wspólnym interesie cel społeczny jest racją bytu działalności komercyjnej. Są to podmioty, które nie posiadają wszystkich cech przedsiębiorstwa społecznego. Grupę tę można podzielić na cztery podgrupy:
  organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, z której zyski wspierają realizację celów statutowych;
  Zakłady Aktywności Zawodowej;
  spółdzielnie, których celem jest zatrudnienie;
  pozostałe spółdzielnie o charakterze konsumenckim i wzajemnościowym

Co to jest Przedsiębiorstwo Społeczne?

To podmiot, który spełnia łącznie poniższe warunki:

 • jest podmiotem wyodrębnionym pod względem organizacyjnym i rachunkowym, prowadzącym:
  a) działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub działalność odpłatną pożytku publicznego lub działalność oświatową lub działalność kulturalną
 • której celem jest:
 • integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem zatrudnienia tych osób: (1) zatrudnienie co najmniej 50%: osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub osób bezrobotnych, lub absolwentów CIS i KIS, lub osób ubogich pracujących, lub osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii, lub osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich; (2) zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi
  ii) lub realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 lub usług wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania przedszkolnego przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w ppkt i, wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 20% 
 • jest podmiotem, który nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki bilansowej pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy lub pracowników, ale przeznacza go na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa jako kapitał niepodzielny oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa przedsiębiorstwo;
 • jest zarządzany na zasadach demokratycznych, co oznacza, że struktura zarządzania PS lub ich struktura własnościowa opiera się na współzarządzaniu w przypadku spółdzielni, akcjonariacie pracowniczym lub zasadach partycypacji pracowników, co podmiot określa w swoim statucie lub innym dokumencie założycielskim;
 • wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej są ograniczone limitami
 • zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną (z wyłączeniem osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, które prowadzą działalność gospodarczą) co najmniej trzy osoby w wymiarze czasu pracy co najmniej ¼ etatu a w przypadku umów cywilnoprawnych na okres nie krótszy niż 3 miesiące i obejmujący nie mniej niż 120 godzin pracy łącznie przez wszystkie miesiące, przy zachowaniu proporcji zatrudnienia określonych w punkcie 1) lit. b),

Jakie są rodzaje przedsiębiorstw społecznych?

Spółdzielnie pracy, spółdzielnie socjalne, działalność gospodarczą prowadzoną przez fundacje i stowarzyszenia, kluby integracji społecznej, centrum integracji społecznej, zakłady pracy chronionej, zakłady aktywności zawodowej.

Jakie wsparcie możecie nam zaoferować?

Zarówno grupom inicjatywnym jak i organizacjom (PES/ PES) proponujemy świeży wachlarz profesjonalnych usług szerokiego zakresu : doradztwo marketingowe, coaching, doradztwo formalno-prawne, wyjazdy studyjne, usługa psychologa, szkolenia w zakresie ekonomii społecznej, Szkoła Menedżera Ekonomii Społecznej dla liderów przedsiębiorstw społecznych. Nasze wsparcie to proces doradczy: animator, doradca kluczowy, doradca biznesowy. Po tym jak statut otwartego z doradcą kluczowym przedsiębiorstwa społecznego kwalifikuje się do wsparcia uruchamia się wsparcie biznesowe : mentoring, szkolenia branżowe, usluga marketingowa, wsparcie dotacyjne, wsparcie pomostowe, usługa księgowa przez rok.

Kto może dostać dofinansowanie?

Przedsiębiorstwa społeczne na stanowiska pracy przy działalności odpłatnej pożytku publicznego, oraz działalności gospodarczej prowadzonej przez NGO. Do wsparcia może wstąpić grupa inicjatywna chcąca powołać organizację pozarządową: stowarzyszenie, fundację, spółkę non profit (50 %), spółdzielnię socjalną osób fizycznych, spółdzielnię socjalną osób prawnych (2X ngo / i/lub jst+ 3 osoby z otoczenia wykluczenia społecznego: tu czytaj osoby objęte wsparciem NOWES) + warunek zatrudnienia 5 osób na umowę o pracę w wymiarze 1/4 etatu/ i/lub 40h tyg um. zlecenie).

Osoby kwalifikujące się do dofinansowania stanowiska pracy w przedsiębiorstwie społecznym klasyfikujemy według przesłanek ustawy: długotrwałe bezrobocie z różnych przyczyn, niepełnosprawność, opieka nad osobą zależną, nisko zarabiający, ( w tym pracujący na poziomie wsparcia doradczego, na poziomie dotacji te osoby muszą zrezygnować z pracy), osoby opuszczające zakład karny , młodzież opuszczająca ośrodki wychowawcze

Co to jest spółdzielnia socjalna?

Rządzi się swoimi prawami. Jest ostoją artystycznych dusz pokolenia C. Ma budżet jak jst, wszyscy członkowie zarabiają po równo. Nadwyżki z przychodu mają obowiązek być lokowane w rzeczywisty rozwój spółdzielni, która generuje zyski osobowe poprzez wzrost obrotów firmy
(Spółdzielni Socjalnej).

Czym różni się prowadzenie zwykłego przedsiębiorstwa od przedsiębiorstwa społecznego?

Główną różnicę stanowi cel działania. Przy tradycyjnym prowadzeniu działalności gospodarczej celem jest osiąganie zysku i jego maksymilizacja. W przypadku przedsiębiorstwa społecznego główny cel to wspieranie osób, które wypadły z rynku pracy /m.in. osoby wykluczone, z niepełnosprawnością.

Skip to content