ANIMATOR

W związku z realizacją projektu pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” w ramach Osi priorytetowej 6 Integracja, działania 6.3. Ekonimia Społeczna, poddziałania 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego...
Skip to content