Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA w Kończewicach oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku realizuje projekt pn. „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), Działanie 5.13 Rozwój ekonomii społecznej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021 -2027 (FEP 2021-2027).

W związku z powyższym poszukujemydo zespołuosoby na stanowisko:

DORADCA KLUCZOWY

CZYM BĘDZIE SIĘ ZAJMOWAŁ DORADCAKLUCZOWY ?

 • rozpoznaniem potrzeb klienta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej przygotowaniem procesu indywidualnego prowadzenia klientów oraz bieżące przeprowadzanie oceny tego procesu,
 • przygotowaniem procesu doradczego, który będzie uwzględniał rozwój Podmiotów Ekonomii Społecznych(PES) / Przedsiębiorstw Społecznych (PS)
 • prowadzeniem doradztwa i szkoleń w zakresie tworzenia i funkcjonowania PES,
 • przygotowaniem PES do uzyskania statusu PS,
 • opracowaniem indywidualnych ścieżek rozwoju dla grup inicjatywnych i PES,
 • wspieraniem budowania lokalnych partnerstw i porozumień na rzecz rozwoju PES/PS,
 • współpraca z Powiatowymi Urzędami Pracy

 

KOGO DOKŁADNIE SZUKAMY?

Poszukujemy osoby posiadającej minimum 2- letnie doświadczeniew obszarze ekonomii społecznej  m.in.  w zakresie tworzenia Podmiotów Ekonomii Społecznych(PES) / Przedsiębiorstw Społecznych (PS) orazwspierania prowadzenia przez nie działalności a także finansowania powstania w nich miejsc pracy.

Z uwagi na pracę w obszarze realizacji projektu NOWES tj. powiatów sztumskim, malborskim, kwidzyńskim, starogardzkim, tczewskim , doradca kluczowy powinien posiadać prawo jazdy kat. B oraz samochód do dyspozycji.

 

 CO OFERUJEMY?

 • zatrudnienie od 01.07.2024r. początkowo na umowę na okres próbny na 2 miesiące. Po okresie próbnym Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. planuje zatrudnienie na czas nieokreślony.
 • możliwość rozwoju osobistego,
 • szkolenia i ciągłe podnoszenie kompetencji.

PROSIMY O PRZESŁANIE CV

wraz z dokumentami poświadczającymi wymagane doświadczenie

C.V powinno zawierać oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Wymagane dokumenty należy składać bezpośrednio w  siedzibie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. lub przesyłać listem poleconym na adres:

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A.

 1. Wojska Polskiego 3

82-440 Dzierzgoń

w terminie do dnia: 24.06.2024 roku do godz. 15.00

Za datę doręczenia dokumentów do Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. uważa się datę wpływu. Dokumenty doręczone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata wybranego i zatrudnionego w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A. zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów mogą być przez nich odebrane w terminie 14 dni od daty ogłoszenia o zatrudnieniu w Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A.  na stronie internetowej www.rti.dzierzgon.com.pl osobiście w siedzibie. Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. nie odsyła kandydatom złożonych przez nich dokumentów aplikacyjnych. Nieodebrane dokumenty podlegają komisyjnemu zniszczeniu.

 

 

Skip to content