Ogłaszamy X nabór wniosków o przyznanie środków finansowych dla uczestników projektu Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na utworzenie miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne.

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza X nabór wniosków o przyznanie środków finansowych w formie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne. Kwota środków przewidziana do rozdysponowania w tym naborze to 152.609 złotych. Wnioski należy składać do dnia 31 lipca 2023 r. do godz. 15-tej (UWAGA: termin dotyczy wpływu zarówno dokumentacji w wersji papierowej, jak i elektronicznej).

Wnioski należy składać w wersji:

  • papierowej w 1 egzemplarzu na adres: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A, ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń w godz. 7.30-15.00,
  • elektronicznej na adres: biuro@nowes.pl – podpisane, zeskanowane dokumenty w formacie pdf

UWAGA: wniosek uznaje się za złożony wyłącznie w sytuacji, gdy przed upływem wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze terminu wpłyną obie jego wersje tj. papierowa i elektroniczna. Wnioski złożone w sposób nieprawidłowy nie będą zwracane wnioskodawcom.

Na wszelkie pytania dotyczące naboru odpowiedzą wyznaczeni doradcy kluczowi – zachęcamy do kontaktu. W innych przypadkach na pytania odpowiedzi można znaleźć w regulaminie.

Zgodnie z zapisami par. 7 ust. 4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwa społeczne, w celu potwierdzenia sytuacji finansowej należy wraz z wnioskiem złożyć następujące dokumenty:

1. Podmioty istniejące, które zgodnie z obwiązującymi przepisami posiadają zatwierdzone sprawozdanie za pełen zamknięty rok obrotowy:

a) Sprawozdanie finansowe za 2022 rok (wszystkie wymagane przepisami części) – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu.

oraz

b) Wydruk zestawienia obrotów i sald (pot. „obrotówki”) za rok 2022 – podpisany przez osobę/osoby odpowiedzialną/e za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu.

2. Podmioty istniejące, które zarejestrowały działalność w 2023 roku:

a) Wydruk zestawienia obrotów i sald (pot. „obrotówki”) za okres od daty rejestracji do 05.05.2023 r.  – podpisany przez osobę/osoby odpowiedzialną/e za prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu.

UWAGA!

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zastrzega sobie prawo do przedłużenia naboru oraz możliwość zmiany lub uzupełnienia treści informacji i dokumentów projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie projektu, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. NOWES ze swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochował należytej staranności, jednakże ich ostateczna treść jest niezależna od NOWES, działającego w formule projektu na podstawie wytycznych i przepisów go dotyczących.

Terminy kolejnych naborów znajdują się w dokumencie Harmonogram naborów (jest to planowany harmonogram, który może ulec zmianom, w zależności od możliwości finansowych i zapotrzebowania wśród uczestników projektu).

 

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi

Harmonogram naborów_II półrocze 2023

Dokumentacja do pobrania:

Regulamin przyznawania środków finansowych OWES

1. Załącznik nr 1 do Regulaminu Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego

2. Załącznik nr 2 do Regulaminu Biznesplan

3. Załącznik nr 3 do Regulaminu Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji

4. Załącznik nr 5 do Regulaminu Oświadczenie osoby która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy w PS

5. Załącznik nr 8 do Regulaminu_Regulamin Komisji Oceny Wniosków

6. Załącznik nr 8.1 do Regulaminu KOW Karta oceny formalnej wniosku

7. Załącznik nr 8.2 do Regulaminu KOW Karta oceny merytorycznej biznesplanu

8. Załącznik nr 8.3 do Regulaminu KOW Deklaracja bezstronności i poufności

9. Załącznik nr 9 do Regulaminu umowa o udzielenie bezzwrotnego wspracia finansowego_dotacja

10. Załącznik nr 11 do Regulaminu wniosek odwoławczy

11. Załącznik nr 12 do Regulaminu Oświadczenie istniejącego PS i PES ekonomizującego się

12. Załącznik nr 13.1 do Regulaminu Oświadczenie nowo utworzonego PS – osoba fizyczna

13. Załącznik nr 13.2 do Regulaminu Oświadczenie nowo utworzonego PS – osoby prawne

14. Załącznik nr 14 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

15. Załącznik nr 15 do Regulaminu Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu – pomoc publiczna

16. Załącznik nr 16 do Regulaminu Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej – pomoc publiczna

17. Załącznik nr 17 do Regulaminu Informacja o uzyskanej pomocy de minimis

18. Załącznik nr 18 do Regulaminu Opinia Doradcy w zakresie przygotowania do realizacji Biznesplanu PS

19. Załącznik nr 19 do Regulaminu Wzór weksla

20. Załącznik nr 20 do Regulaminu Wzór deklaracji wekslowej

21. Załącznik nr 21 do Regulaminu Oświadczenie o rachunku bankowym przedsiębiorstwa społecznego

22.Załącznik nr 23 do Regulaminu Oświadczenie o dokonaniu zakupu towarów lub usług zgodnie z Biznesplanem

23. Załącznik nr 24 do Regulaminu Zestawienie poniesionych wydatków

Skip to content