Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe.

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ogłasza nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe. Wnioski należy składać do dnia 18 sierpnia 2022 r. do godz. 15-tej (UWAGA: termin dotyczy wpływu zarówno dokumentacji w wersji papierowej, jak i elektronicznej).

Wnioski należy składać w wersji:

  • papierowej w 1 egzemplarzu na adres: Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A, ul. Wojska Polskiego 3, 82-440 Dzierzgoń w godz. 9.00-15.00,
  • elektronicznej na adres: biuro@nowes.pl

Do wniosku o przedłużone wsparcie pomostowe należy dołączyć:

1)      Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis – Załącznik nr 14

2)      Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu – pomoc publiczna – Załącznik nr 15

3)      Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej – pomoc publiczna – Załącznik nr 16

4)      Informacja o uzyskanej pomocy de minimis – Załącznik nr 17

5)      Oświadczenie, że załączniki złożone do wniosku o dotację inwestycyjną oraz podstawowe wsparcie pomostowe nie uległy zmianie i/lub

6)      Dokumenty, które uległy zmianie od czasu złożenia wniosku o dotację inwestycyjną oraz podstawowe wsparcie pomostowe.

UWAGA: wniosek uznaje się za złożony wyłącznie w sytuacji, gdy przed upływem wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze terminu wpłyną obie jego wersje tj. papierowa i elektroniczna. Wnioski złożone w sposób nieprawidłowy nie będą zwracane wnioskodawcom.

Na wszelkie pytania dotyczące naboru odpowiedzą wyznaczeni doradcy kluczowi – zachęcamy do kontaktu. W innych przypadkach na pytania odpowiedzi można znaleźć w regulaminie.

UWAGA!

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zastrzega sobie prawo do przedłużenia naboru oraz możliwość zmiany lub uzupełnienia treści informacji i dokumentów projektowych, zmiany zapisów określonych w zaakceptowanym wniosku o dofinansowanie projektu, mających wpływ na treść stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie. NOWES ze swojej strony przy tworzeniu ww. informacji i dokumentów dochował należytej staranności, jednakże ich ostateczna treść jest niezależna od NOWES, działającego w formule projektu na podstawie wytycznych i przepisów go dotyczących.

Dokumentacja do pobrania:

Regulamin przyznawania środków finansowych OWES

1. Załącznik nr 7 do Regulaminu Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

2. Załącznik nr 14 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis

3. Załącznik nr 15 do Regulaminu Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu – pomoc publiczna

4. Załącznik nr 16 do Regulaminu Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej – pomoc publiczna

5. Załącznik nr 17 do Regulaminu Informacja o uzyskanej pomocy de minimis

6. Załącznik nr 22 do Regulaminu Oświadczenie dot. rozliczenia finansowego wsparcia pomostowego

7. Załącznik nr 24 do Regulaminu Zestawienie poniesionych wydatków

Skip to content