Wsparcie oferowane zainteresowanym udziałem w projekcie osobom/ podmiotom/ przedsiębiorcom:

 1. Animacja lokalna:
 • Działania animacyjne – tworzenie i rozwój lokalnych inicjatyw z zakresu Ekonomii Społecznej poprzez animowanie chętnych osób/ podmiotów w zakresie tworzenia lokalnych grup inicjatywnych, które powołają podmioty Ekonomii Społecznej oraz współpraca z otoczeniem instytucjonalnym w kierunku tworzenia dobrych warunków dla Ekonomii Społecznej, w tym poprzez modele Ekonomii Społecznej jako strategicznego narzędzia implementacji i zarządzania usługami społecznymi w zakresie wzmacniania ekonomizacji podmiotów społecznych i tworzenia nowych miejsc pracy w oparciu o przedsiębiorczość społeczną.
 • Animatorzy lokalni oferują m.in. wsparcie w zakresie:
 • Przekazania i wytłumaczenia informacji dotyczących Ekonomii Społecznej
 • zapoznania z bezpłatną ofertą Nadwiślańskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej
 • przekazania wzorów dokumentów, które po wypełnieniu uprawniają do skorzystania z oferowanego wsparcia przez NOWES
 1. Doradztwo kluczowe:
 • Doradca kluczowy prowadzi grupę inicjatywną/ instytucję przez wszystkie etapy procesu tworzenia, rejestrowania i ekonomizowania Podmiotu Ekonomii Społecznej. Praca doradcy koncentruje się na wspieraniu powoływania i rozwoju Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach zidywidualizowanej ścieżki służącej ekonomizacji, uzyskiwaniu wymaganych różnorodnych kompetencji do prowadzenie działalności ekonomicznej i zarządzania PES.
 • Doradcami Kluczowymi oferują pomoc oraz wspólną pracę nad profesjonalizacją działań, tworzeniem lub / i rozwojem PES i PS.

Wsparcie oferowane PES i PS powstałym w ramach NOWES:

 1. Usługi rozwojowe i biznesowe:
 • Szkolenia – udział w szkoleniach zarówno stacjonarnych jak i wyjazdowych, mających na celu pogłębienie wiedzy na tematy związane z działem prawnym, księgowo-podatkowym, finansowym, administracyjnym, marketingowym. Podmiotom Ekonomii Społecznej oraz Przedsiębiorstwom Społecznym oferowane są szkolenia takie jak:
  • Zarządzanie zasobami ludzkim,
  • Podstawy ekonomii społecznej
  • Wymogi prawne dla PES, lustracja
  • Praca z zespołem – praca z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym – umiejętności miękkie
  • Budowanie powiązań kooperacyjnych – partnerstwa
  • Wybór formy prawnej i tworzenie dokumentów rejestrowych .Jak opracować statut/umowę spółki non profit zakładanego przedsiębiorstwa społecznego. Działalność odpłatna i nieodpłatna a działalność gospodarcza w PES
  • Tworzenie strategii marketingowej
  • Integracja i komunikacja, zarządzanie zespołem
  • Aspekty prawne zakładania PES
  • Pozyskiwanie zleceń, wyszukiwanie zleceń, klauzule społeczne, PZP, zasada konkurencyjności
  • Prowadzenie dokumentacji księgowej, podatki w PES
  • Finansowanie PS, PES – pozyskiwanie funduszy
 • Wsparcie poprzez zabezpieczenie usług:
 • Marketingowych
 • Księgowych
 • Doradztwo kluczowe biznesowe- kluczowy doradca biznesowy przygotowuje PES do procesu dotacyjnego, monitoruje oraz wspiera w budowaniu planu rozwoju, pomaga organizować dodatkowe wsparcie. Oferuje swoje wsparcie w opracowywaniu dokumentów strategicznych, pozyskiwaniu finansowania zwrotnego, opracowywaniu planu naprawczego PES, tworzeniu planu rozwoju PES, wspiera w budowaniu relacji z interesariuszami, udziela pomocy i monitoruje proces przekształcenia PES w PS.
 • Wsparcie informacyjne, promocyjne oraz monitoring PES i PS – prowadzenie stałego monitoringu oraz nadzór nad jakością i efektywnością wsparcia, stały monitoring kondycji ekonomicznej, realizację działań promocyjnych i informacyjnych poprzez tworzenie materiałów informacyjnych dotyczących produktów PES o PS oraz ich dystrybucja.
 1. Szkoła Menadżerów Ekonomii Społecznej:
 • program edukacyjny mający na celu wzmocnienie przez PES lub PS samodzielności, ekonomizacji działań, zarządzania podmiotem, reintegracji zawodowej oraz społecznej.
 1. Wsparcie finansowe i pomostowe osób zatrudnionych w PES i PS:
 • Dotacje – udzielane na utworzenie nowych miejsc pracy w nowych Przedsiębiorstwach Społecznych , istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych oraz Przedsiębiorstwach Społecznych przekształconych z Podmiotów Ekonomii Społecznej lub Organizacji Pozarządowych (NGO).
 • Wsparcie pomostowe lub przedłużone – jest to pomoc udzielana Przedsiębiorstwom Społecznym w uzyskaniu stabilności funkcjonowania i przygotowaniu do w pełni samodzielnego funkcjonowania.
 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu:
 • Fora biznesowe – udział w wydarzeniach wspierających nawiązanie i utrzymanie współpracy PES/PS z sektorem biznesu oraz rozwój kompetencji biznesowych poprzez udział w prelekcjach zaproszonych ekspertów.
 • Udział PES/PS w wydarzeniach lokalnych – czynny udział PES/PS w targach, wydarzeniach biznesowych poprzez stworzenie i prowadzenie stoiska.
 1. Usługi na rzecz zatrudnienia w PES
 • organizacja spotkań klastrowych – działania ukierunkowane na sieciowanie Podmiotów Ekonomii Społecznej i biznesu. W celu inkubowania PES, wdrażanie usług i produktów na rynek, tworzenie relacji biznesowych wspierających usamodzielnienie się PES w warunkach wolnorynkowych, nawiązanie współpracy z biznesem, wspieranie wchodzenia PES na rynek poprzez sieciowanie, animowanie procesu współpracy, wymiany doświadczeń.

WSPARCIE OFEROWANE OBU WYMIENIONYM POWYŻEJ GRUPOM

Informacja i upowszechnianie Ekonomii Społecznej poprzez organizowanie konferencji promujących Ekonomię Społeczną oraz poprzez działania marketingowe

 • przekazywanie treści o wspartych PES oraz o ofercie NOWES m.in. szkoleniach, szkole menedżerów, edukacji w szkołach
 • realizowanie spotów TV na strony www – budowa przekazów TV 3-5 minutowych na strony internetowe, youtube. Cel przekazu to edukacja o OWES, ES, prezentacje podmiotów, które już powstały oraz pracowników OWES – co robią, z jakimi wyzwaniami się spotykają, jak rozwiązują problemy
 • wydanie „Gazety informacyjnej Ekonomia Społeczna w praktyce”. Przestawiany w niej będzie zakres działań związanych z założeniem PES, przestawiane będą samorządy i biznes z perspektywy współpracy/zainteresowania podmiotami ES. Ponadto zawarte będą informacje o szkoleniach, konferencjach, targach, przestawione będą dobre praktyki na podstawie przeprowadzonych konkursów dotacyjnych oraz istniejących PES.
 • Konferencje informacyjne „Ekonomia społeczna” z perspektywy współpracy z samorządami- głównie przedstawiciele samorządów, podmioty ES + sfera biznesowa, osoby zainteresowane budową podmiotów. Konferencje umożliwią przede wszystkim podsumowanie prac w ramach budowy PES, wymianę doświadczeń, omówienie błędów wraz z kierunkiem ich napraw. Będzie to miejsce i czas na spotkania potencjalnych zainteresowanych wraz z podmiotami, które już powstały.
Skip to content