Dn. 29 czerwca, na zaproszenie Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A.  oraz Nadwiślańskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu odbyła się konferencja promująca ideę ekonomii społecznej na przykładzie działań prowadzonych na terenie powiatów: kwidzyńskiego, malborskiego, starogardzkiego i sztumskiego. W wydarzeniu wzięli udział m.in. przedstawiciele samorządów i podmiotów ekonomii społecznej.

Otwarcie konferencji rozpoczęło się uroczystym przywitaniem gości przez Wiceprezesa Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego, Pana Sebastiana Drobczyńskiego.

Jak powszechnie wiadomo, w ekonomii społecznej najważniejszą rolę pełnią ludzie. Jej celem jest wpieranie tych, co  znajdują się w trudnej sytuacji. Co to oznacza? Takie zadania, jak reintegracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspomaganie ich na rynku pracy stanowią tu podstawowe wartości. Stwarzanie szansy na lepsze jutro osobom bezrobotnym, niepełnosprawnym, czy seniorom to duży krok ku poprawie ich jakości życia w szerokim aspekcie. Na rolę podmiotów ekonomii społecznej w lokalnej społeczności zwróciła uwagę w swoim wystąpieniu Pani Jolanta Szewczun, Burmistrz Miasta i Gminy Dzierzgoń. Pani Burmistrz opowiedziała o początkach ekonomii społecznej w Dzierzgoniu podkreślając, jak ważne jest zaangażowanie lokalnej społeczności i jak istotna jest rola projektów unijnych, które pozwalają na realizację marzeń i dokonanie zmian na swoim terenie, w swojej „Małej Ojczyźnie”. Pani Burmistrz opowiedziała o roli podmiotów ekonomii społecznej w Dzierzgoniu, do których należą: Nadwiślańska Fundacja Rozwoju- Klub Dziecięcy Promyczek, Wzgórza Verde Sp. z o.o., Kosz Sp. z .o.o., Spółdzielnie Socjalne: „Sercem do Ludzi”, „Dzierzgoński Smaczek”, „Dzierzgońska Spółdzielnia Animacji” i „Dzierzgoń na Start”.

Swoje ważne słowo dodał Pan Józef Sarnowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, który podkreślił rolę wiedzy i umiejętności w działaniach w obszarze ekonomii społecznej.

Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu (NOWES) posiada wiele dokonań w swoim „portfolio”, angażuje się w wydarzenia wpierające podmioty ekonomii społecznej,  prowadzi ich aktywną promocję, a o tym wszystkim można przeczytać na stronie www.nowes.pl oraz na fejsbukowym profilu Ośrodka. Partnerami projektu są także: Stowarzyszenie na Rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa” oraz Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku.  O osiągnięciach projektu NOWES i wytycznych na przyszłość opowiedział Pan Sławomir Erber, Prezes Zarządu Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego, który jest Partnerem Wiodącym NOWES. Można było usłyszeć m.in. o budżecie, wartościach projektu, jego idei, głównych celach i założeniach. Uczestnicy zapoznali się też z informacją o kadrze projektu, niezbędnymi funkcjami podzielonymi na konkretne zadania wpisane w stanowiska animatorów, doradców kluczowych i biznesowych.

Po krótkie przerwie kawowej wystąpiła Pani Elżbieta Mazur, doradca kluczowy NOWES, która zaprezentowała ideę ekonomii społecznej w nawiązaniu też do swoich początków pracy w tym obszarze. Pani Ela przybliżyła wartość działań społecznych i istotę wiary w planowane przedsięwzięcia. Zwróciła uwagę na rolę animatorów, mających zadanie m.in. motywacyjne, angażujące grupy do podejmowania inicjatyw społecznych.

Kolejną prelegentką była Pani  Monika Powierża, prezes Zakładu  Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dzierzgoniu.  Opowiadając o dobrych praktykach współpracy podmiotu ekonomii społecznej z samorządem nawiązała do licznych rozmów, sytuacji wzorcowych ale też kryzysowych na drodze wdrażania różnych pomysłów. Podkreśliła rolę wytrwałości w osiąganiu celów.  Zaprezentowała osiągnięcia swoich podmiotów, również w kontekście tego, co gmina zyskała na rozwiązaniach spółek, np. zaangażowanie mieszkańców, budowa lokalnej społeczności.

Najlepszym dowodem na to, jak działa ekonomia społeczna jest nawiązanie do rzeczywistego funkcjonowania przykładowego podmiotu. O dobrych praktykach budowy i rozwoju spółdzielni socjalnej opowiedziała także  Pani Bożena Mazurek, prezes Spółdzielni Socjalnej „Sercem do Ludzi”. Elastyczne działanie, mobilność pracowników, zaangażowanie połączone z pasją przerodziło się w usługi prowadzone na najwyższym poziomie. Praca osób zatrudnionych polega na niesieniu wsparcia w formie opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich zamieszkania. Sukces to przede wszystkim uśmiech podopiecznych, którzy bardzo często potrzebują kompleksowej pomocy. Spółdzielnia stale się rozwija zatrudniając nowych pracowników, a obecnie poszukuje do swojego zespołu fizjoterapeutę i masażystę.

Na koniec konferencji wystąpiła Pani Monika Hrynkiewicz, psycholog i doradca ds. reintegracji w projekcie NOWES. Jej wystąpienie dotyczyło wytrwałości i efektywności w działaniu, czyli jak skutecznie stawiać sobie cele i je realizować. Pani Monika uwydatniła różnicę pomiędzy samoregulacją, a samokontrolą. Objaśniła rodzaje optymizmu i pesymizmu oraz ich wpływ w kształtowaniu postaw wobec napotykanych trudności wywołując tym samym ciekawość uczestników konferencji i włączanie się w żywą dyskusję.

Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom za przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia.

Projekt realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 06 Integracja, Działanie: 6.3 Ekonomia Społeczna, Podziałanie: 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej.

 

Skip to content